Ochrana osobních údajů

 


Revize - aktualizováno 1. října 2019 Zásady ochrany a zpracování osobních údajů


Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je firma "Ing. Antonín Pohludka se sídlem Mistřovická 10, 73562 Český Těšín-Koňákov, IČO: 10032096" a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje, které nám sami poskytnete.

 

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky www. pimpala.cz o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

 

Soubory Cookies

Automaticky zpracováváme i soubory cookies.

 

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom mohli řádně vyřídit vaši objednávku na zboží nebo požadavek na provedení služby.

 • Pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

 • Díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském účtu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí. Vámi zadané údaje můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

 • Marketingovou činnost sami neprovádíme. Technické dokumenty a nabídky zasíláme pouze jednorázově na vyžádání.

 • Pro zlepšení našich služeb používáme běžné nástroje jako je Google Analytics či Facebook Analytics apod.

 • Zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení.

 • Při telefonním kontaktu na naše telefonní linky můžeme váš telefonní hovor po předchozím upozornění nahrávat. Takové záznamy nám slouží ke kontrole Vašich požadavků.

 • Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků. Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

 

Předávání osobních údajů třetím subjektům

Ve kterých případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

 • Vámi zvolenému dopravci musíme sdělit Vaše osobní údaje nezbytné k doručení Vaší zásilky. Nezbytnými osobními údaji jsou především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

 • Pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera, musíme k dokončení objednávky předat vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vybaví. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Tento smluvní partner poté uvedené osobní údaje musí předat dopravci, který bude zboží doručovat, protože jinak by vám dopravce nebyl schopen zboží doručit. Jak smluvní partner, který pro nás skladuje zboží, tak i dopravce, jsou ve vztahu k osobním údajům, které jim předáváme, povinni tyto osobní údaje použít pouze pro účely skladování/doručení zboží a poté je bezodkladně smazat.

 • Při platbě kartou využívá naše společnost zprostředkovatele platebních transakcí, která disponuje zabezpečenou platební bránou a příslušná bankovní instituce.

 

Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

Nahrávky telefonních hovorů jsou uchovávány po dobu 1 roku, ledaže pro nás bude z důvodu oprávněného zájmu nezbytné uchovat si nahrávky po delší dobu (např. při podezření ze zneužití údajů, z podvodu apod.)

Vaše kamerové záznamy standardně ukládáme po dobu 30 dnů. Pakliže v monitorovaném prostoru dojde k protiprávnímu jednání, můžeme kontaktovat policii a předmětné záznamy příslušnému orgánu (policie, soud apod.) předat. V takovém případně nejsou záznamy po 30-dnech mazány, ale z důkazních důvodů je uchováváme do pravomocného skončení věci.

 

Zabezpečení osobních údajů

Pro zabezpečení Vašich osobních údajů využíváme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Vaše požadavky k ochraně osobních údajů směřujte na e-mail provozovatele "apohludka@pimpala.cz"

Lhůta na vyřízení vašich požadavků je bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti.